نماينده ولي فقيه در استان مركزي: هفته ناجا بهترين فرصت براي نمايش توانمندي و اقتدار پليس استمنبع : www.dorri.ir