امام جمعه اراك: برجام پيماني بين المللي است كه همه طرف ها بايد به آن پايبند باشندمنبع : www.dorri.ir