نماينده ولي فقيه در استان مركزي شعر و هنر بهترين زبان براي انتقال آرمان هاي انقلاب اسلام در جامعه استمنبع : www.dorri.ir