نماينده ولي فقيه در استان مركزي: امنيت پايدار در پرتو خدمات صادقانه نيروي انتظامي محقق مي شود.منبع : www.dorri.ir