عضو هيات رييسه مجلس خبرگان رهبري: احياي روحيه انقلابي رويكرد اصلي حوزه هاي علميه باشد.منبع : www.dorri.ir